5 výhod Design Sprintu


Metoda Design Sprint sklízí úspěch po celém světě. Postup, který původně vyvinula společnost Google, se využívá k rychlému ověření životaschopnosti nového produktu/služby či jeho zásadní obměně. A to ještě předtím, než se firma pustí do jeho plného vývoje. Ve zrychleném režimu, který trvá pět dnů, se zástupci všech relevantních oddělení věnují vytvoření prototypu nového produktu či služby, jež se posléze otestuje na vzorku potenciálních zákazníků. Díky této metodě lze dopředu odhadnout největší úskalí a vyhnout se těm největším potenciálním chybám. Nejčastěji se používá při vývoji zcela nového produktu či služby, který chce společnost uvést na trh, nebo při zásadní úpravě již stávajícího řešení.  Krátké video o tom, jak Design Sprint probíhá, naleznete zde. Tato metoda má řadu pozitivních dopadů, které nemusí být zřejmé na první pohled. Jde zejména o těchto pět výhod.

Postup, jak najít řešení a hned ho ověřit, dříve než bude stát spoustu peněz a času.

Dobré nápady nezapadnou. Obvyklým neduhem diskusí a brainstormingů je, že jsou slyšet především ti hlasitější, energičtí  jedinci a ti mírnější se spíše z diskuse stahují. V důsledku mohou zajímavé  nápady zapadnout nebo vůbec nezaznějí. Diskuse v Design Sprintu je proto organizována jinak, než je obvyklé.  Postupuje se od dlouhodobých cílů k těm krátkodobým, hledá se společná inspirace u jiných řešení. Tak se přirozeně vytvoří rámec diskuse. V jednotlivých fázích se zařazuje individuální práce, vizuální ztvárnění jednotlivých návrhů a hlasování o nich. Tento postup zajišťuje, že dobré nápady vyniknou nezávisle na tom, kdo je vyřkl a jak hlasitě.

Vizualizace nápadů funguje jako prevence nedorozumění. Průvodním jevem komunikace jsou nedorozumění. Například jeden z diskutujících použije slovo KOLO. A někdo si představí bicykl, jiný si představí kolo od automobilu a někdo jiný zase uběhnuté kolo na stadionu. Čím obecnější slova se používají a čím méně je nápad rozmyšlen, tím větší je prostor pro nedorozumění a případný následný konflikt. Během Design Sprintu projde každý nápad fází, kdy musí autor dotahovat své myšlenky do srozumitelné vizuální podoby. Tím se předejde nejasnostem a nedorozumění. Vizualizace autora vede také k základnímu ověření vlastního řešení a vyřazení těch, které nevedou k cíli. Je to eliminace “slepých cest“ a nekonečných diskusí.

Soustředěný a intenzivní workshop je efektivnější než roztahané porady během běžného provozu firmy. Častým neduhem projektů, které probíhají paralelně s běžným provozem firmy, jsou časové ztráty a posouvání termínů. Na každé projektové poradě musí na začátku dojít k opětovnému naladění týmu na stejnou notu, k situování, kde se v projektu tým aktuálně nachází a podobně. Každý účastník procesu musí přesměrovat svoji pozornost na projekt a sladit své informace s ostatními členy týmu. To stojí spoustu režijního času. Design Sprint je projekt stlačený do 5 dnů. A tento krátký úsek vyžaduje plnou pozornost všech účastníků, všichni udržují svojí mysl v kontextu projektu  a tím dochází k výrazné časové úspoře a k mimořádně rychlému získání potřebných informací, které budou mít zásadní vliv na další osud produktu.

Ušetřené peníze a čas. Častou první reakcí po představení Design Sprintu je: “Opravdu mi zablokujete 7 lidí na celý týden? To je velký zásah do provozu. Je to spousta času.” Ano, je to 35 člověkodnů (7 lidí x 5 dnů). To je hodně času. Ale zkuste porovnat čas vynaložený na Design Sprint s časem dvou vývojových pracovníků, kterým dáte za úkol vytvořit produkt za 10 měsíců práce na plný úvazek. To je zhruba 425 člověkodní práce, tedy více než desetkrát tolik času. Bez předchozího otestování se navíc může lehce stát, že i po deseti měsících vývoje bude mít produkt takové nedostatky, že jej bude třeba ještě hodně upravovat. To jsou další desítky či spíš stovky dnů. Design Sprint je ochranným opatřením, které by mělo minimalizovat riziko takových omylů a tím šetřit čas a peníze.

Zdravá srážka s realitou pro všechny členy týmu. Ve správně složeném týmu pro Design Sprint by měl být zástupce obchodu, marketingu, vývoje, financí, managementu, zákaznické podpory atd. Úhel pohledu každého člena týmu je důležitý. Zástupci některých oblastí se však se zákazníkem často nepotkávají. Poslední den Sprintu je ale moment, kdy se celý tým se zákazníky setká a všichni vidí a analyzují jeho reakci na prototyp. To je zkušenost, která je k nezaplacení a vede všechny členy ke správnému pochopení potřeb zákazníka.

Dalo by se najít plno dalších výhod této metody, ale nejlépe je poznáte, když si Design Sprint vyzkoušíte na vlastní kůži.

A pokud budete mít zájem, rádi s Vámi na osobní schůzce probereme, jak se na Design Sprint připravit a jak ho vést.